โรงเรียนอนุบาลควนขนุน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
185
จำนวน(คน) 10 10 14 2 0 149
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 7.57 % 1.08 % 0.00 % 80.54 %
ระดับประถมศึกษา
798
จำนวน(คน) 44 14 118 0 0 622
ร้อยละ 5.51 % 1.75 % 14.79 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 983 คน
จำนวน(คน) 54 24 132 2 0 771
ร้อยละ 5.49 % 2.44 % 13.43 % 0.20 % 0.00 % 78.43 %

983 : 54 , 24 , 132 , 2 , 0 , 771...5.49 , 2.44 , 13.43 , 0.20 , 0.00 , 78.43 = 212 : 21.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 983 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57%

Powered By www.thaieducation.net