โรงเรียนอนุบาลควนขนุน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
185
จำนวน(คน) 14 21 19 3 1 127
ร้อยละ 7.57 % 11.35 % 10.27 % 1.62 % 0.54 % 68.65 %
ระดับประถมศึกษา
799
จำนวน(คน) 46 13 119 2 2 617
ร้อยละ 5.76 % 1.63 % 14.89 % 0.25 % 0.25 % 77.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 984 คน
จำนวน(คน) 60 34 138 5 3 744
ร้อยละ 6.10 % 3.46 % 14.02 % 0.51 % 0.30 % 75.61 %

984 : 60 , 34 , 138 , 5 , 3 , 744...6.10 , 3.46 , 14.02 , 0.51 , 0.30 , 75.61 = 240 : 24.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 984 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net