โรงเรียนวัดหรังแคบ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 31
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 7.50 % 5.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 6 5 8 5 1 112
ร้อยละ 4.38 % 3.65 % 5.84 % 3.65 % 0.73 % 81.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 8 7 11 7 1 143
ร้อยละ 4.52 % 3.95 % 6.21 % 3.95 % 0.56 % 80.79 %

177 : 8 , 7 , 11 , 7 , 1 , 143...4.52 , 3.95 , 6.21 , 3.95 , 0.56 , 80.79 = 34 : 19.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21%

Powered By www.thaieducation.net