โรงเรียนวัดหรังแคบ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 2 4 2 0 29
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 10.26 % 5.13 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 6 5 9 5 1 111
ร้อยละ 4.38 % 3.65 % 6.57 % 3.65 % 0.73 % 81.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 8 7 13 7 1 140
ร้อยละ 4.55 % 3.98 % 7.39 % 3.98 % 0.57 % 79.55 %

176 : 8 , 7 , 13 , 7 , 1 , 140...4.55 , 3.98 , 7.39 , 3.98 , 0.57 , 79.55 = 36 : 20.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45%

Powered By www.thaieducation.net