โรงเรียนวัดหรังแคบ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 4 2 0 30
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 6 5 9 5 1 114
ร้อยละ 4.29 % 3.57 % 6.43 % 3.57 % 0.71 % 81.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 8 7 13 7 1 144
ร้อยละ 4.44 % 3.89 % 7.22 % 3.89 % 0.56 % 80.00 %

180 : 8 , 7 , 13 , 7 , 1 , 144...4.44 , 3.89 , 7.22 , 3.89 , 0.56 , 80.00 = 36 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net