โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 11
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 64
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 92.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 23
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 98
ร้อยละ 4.42 % 0.00 % 8.85 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %

85 : 4 , 0 , 6 , 0 , 0 , 75...4.71 , 0.00 , 7.06 , 0.00 , 0.00 , 88.24 = 10 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net