โรงเรียนวัดไทรโกบ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 11
ร้อยละ 5.88 % 17.65 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 67
ร้อยละ 3.70 % 2.47 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 4 5 11 0 0 78
ร้อยละ 4.08 % 5.10 % 11.22 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %

98 : 4 , 5 , 11 , 0 , 0 , 78...4.08 , 5.10 , 11.22 , 0.00 , 0.00 , 79.59 = 20 : 20.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net