โรงเรียนวัดไทรโกบ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 11
ร้อยละ 11.76 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 6 5 13 0 0 58
ร้อยละ 7.32 % 6.10 % 15.85 % 0.00 % 0.00 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 8 8 14 0 0 69
ร้อยละ 8.08 % 8.08 % 14.14 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %

99 : 8 , 8 , 14 , 0 , 0 , 69...8.08 , 8.08 , 14.14 , 0.00 , 0.00 , 69.70 = 30 : 30.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30%

Powered By www.thaieducation.net