โรงเรียนวัดไทรโกบ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 4 0 2 0 9
ร้อยละ 11.76 % 23.53 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 68
ร้อยละ 4.82 % 3.61 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 81.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 6 7 8 2 0 77
ร้อยละ 6.00 % 7.00 % 8.00 % 2.00 % 0.00 % 77.00 %

100 : 6 , 7 , 8 , 2 , 0 , 77...6.00 , 7.00 , 8.00 , 2.00 , 0.00 , 77.00 = 23 : 23.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00%

Powered By www.thaieducation.net