โรงเรียนวัดพิกุลทอง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 6 1 6 0 32
ร้อยละ 10.00 % 12.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 20 9 17 6 4 97
ร้อยละ 13.07 % 5.88 % 11.11 % 3.92 % 2.61 % 63.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 25 15 18 12 4 129
ร้อยละ 12.32 % 7.39 % 8.87 % 5.91 % 1.97 % 63.55 %

203 : 25 , 15 , 18 , 12 , 4 , 129...12.32 , 7.39 , 8.87 , 5.91 , 1.97 , 63.55 = 74 : 36.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 36.45%

Powered By www.thaieducation.net