โรงเรียนบ้านควนพลี (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 7 5 2 4 18
ร้อยละ 5.26 % 18.42 % 13.16 % 5.26 % 10.53 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 2 10 2 3 93
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 8.93 % 1.79 % 2.68 % 83.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 4 9 15 4 7 111
ร้อยละ 2.67 % 6.00 % 10.00 % 2.67 % 4.67 % 74.00 %

150 : 4 , 9 , 15 , 4 , 7 , 111...2.67 , 6.00 , 10.00 , 2.67 , 4.67 , 74.00 = 39 : 26.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00%

Powered By www.thaieducation.net