โรงเรียนบ้านควนพลี (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 4 5 0 0 26
ร้อยละ 7.89 % 10.53 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 1 4 13 0 0 91
ร้อยละ 0.92 % 3.67 % 11.93 % 0.00 % 0.00 % 83.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 4 8 18 0 0 117
ร้อยละ 2.72 % 5.44 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %

147 : 4 , 8 , 18 , 0 , 0 , 117...2.72 , 5.44 , 12.24 , 0.00 , 0.00 , 79.59 = 30 : 20.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net