โรงเรียนบ้านควนขนุน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 42
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 3 2 15 0 0 96
ร้อยละ 2.59 % 1.72 % 12.93 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 56
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 12 2 15 0 0 194
ร้อยละ 5.38 % 0.90 % 6.73 % 0.00 % 0.00 % 87.00 %

160 : 5 , 2 , 15 , 0 , 0 , 138...3.13 , 1.25 , 9.38 , 0.00 , 0.00 , 86.25 = 22 : 13.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00%

Powered By www.thaieducation.net