โรงเรียนบ้านควนขนุน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 39
ร้อยละ 9.09 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 4 3 17 2 0 88
ร้อยละ 3.51 % 2.63 % 14.91 % 1.75 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 9 0 5 0 0 46
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 17 4 22 2 0 173
ร้อยละ 7.80 % 1.83 % 10.09 % 0.92 % 0.00 % 79.36 %

158 : 8 , 4 , 17 , 2 , 0 , 127...5.06 , 2.53 , 10.76 , 1.27 , 0.00 , 80.38 = 31 : 19.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.64%

Powered By www.thaieducation.net