โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 8 0 3 8 3 13
ร้อยละ 22.86 % 0.00 % 8.57 % 22.86 % 8.57 % 37.14 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 11 2 14 13 16 32
ร้อยละ 12.50 % 2.27 % 15.91 % 14.77 % 18.18 % 36.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 19 2 17 21 19 45
ร้อยละ 15.45 % 1.63 % 13.82 % 17.07 % 15.45 % 36.59 %

123 : 19 , 2 , 17 , 21 , 19 , 45...15.45 , 1.63 , 13.82 , 17.07 , 15.45 , 36.59 = 78 : 63.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41%

Powered By www.thaieducation.net