โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 12 2 2 14 4 1
ร้อยละ 34.29 % 5.71 % 5.71 % 40.00 % 11.43 % 2.86 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 5 0 18 5 8 57
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 19.35 % 5.38 % 8.60 % 61.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 17 2 20 19 12 58
ร้อยละ 13.28 % 1.56 % 15.63 % 14.84 % 9.38 % 45.31 %

128 : 17 , 2 , 20 , 19 , 12 , 58...13.28 , 1.56 , 15.63 , 14.84 , 9.38 , 45.31 = 70 : 54.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 54.69%

Powered By www.thaieducation.net