โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 2 1 13 3 5 46
ร้อยละ 2.86 % 1.43 % 18.57 % 4.29 % 7.14 % 65.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 1 3 1 3 30
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 7.89 % 2.63 % 7.89 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 2 2 17 4 9 92
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 13.49 % 3.17 % 7.14 % 73.02 %

88 : 2 , 1 , 14 , 3 , 6 , 62...2.27 , 1.14 , 15.91 , 3.41 , 6.82 , 70.45 = 26 : 29.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98%

Powered By www.thaieducation.net