โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 18
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 1 14 0 0 50
ร้อยละ 5.80 % 1.45 % 20.29 % 0.00 % 0.00 % 72.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 34
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 6 1 18 0 0 102
ร้อยละ 4.72 % 0.79 % 14.17 % 0.00 % 0.00 % 80.31 %

89 : 5 , 1 , 15 , 0 , 0 , 68...5.62 , 1.12 , 16.85 , 0.00 , 0.00 , 76.40 = 21 : 23.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69%

Powered By www.thaieducation.net