โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 14
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 1 14 0 0 49
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 20.90 % 0.00 % 0.00 % 73.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 34
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 8 2 19 0 0 97
ร้อยละ 6.35 % 1.59 % 15.08 % 0.00 % 0.00 % 76.98 %

86 : 6 , 1 , 16 , 0 , 0 , 63...6.98 , 1.16 , 18.60 , 0.00 , 0.00 , 73.26 = 23 : 26.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.02%

Powered By www.thaieducation.net