โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 4 3 0 0 31
ร้อยละ 7.32 % 9.76 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 5 17 0 0 104
ร้อยละ 5.97 % 3.73 % 12.69 % 0.00 % 0.00 % 77.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 11 9 20 0 0 135
ร้อยละ 6.29 % 5.14 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %

175 : 11 , 9 , 20 , 0 , 0 , 135...6.29 , 5.14 , 11.43 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 40 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net