โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 29
ร้อยละ 10.81 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 8 5 14 0 0 105
ร้อยละ 6.06 % 3.79 % 10.61 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 12 7 16 0 0 134
ร้อยละ 7.10 % 4.14 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 79.29 %

169 : 12 , 7 , 16 , 0 , 0 , 134...7.10 , 4.14 , 9.47 , 0.00 , 0.00 , 79.29 = 35 : 20.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.71%

Powered By www.thaieducation.net