โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 2 2 1 1 24
ร้อยละ 18.92 % 5.41 % 5.41 % 2.70 % 2.70 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 12 5 15 2 0 98
ร้อยละ 9.09 % 3.79 % 11.36 % 1.52 % 0.00 % 74.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 19 7 17 3 1 122
ร้อยละ 11.24 % 4.14 % 10.06 % 1.78 % 0.59 % 72.19 %

169 : 19 , 7 , 17 , 3 , 1 , 122...11.24 , 4.14 , 10.06 , 1.78 , 0.59 , 72.19 = 47 : 27.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.81%

Powered By www.thaieducation.net