โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 2 5 2 4 20
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 14.71 % 5.88 % 11.76 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 1 2 8 3 6 49
ร้อยละ 1.45 % 2.90 % 11.59 % 4.35 % 8.70 % 71.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 2 4 13 5 10 69
ร้อยละ 1.94 % 3.88 % 12.62 % 4.85 % 9.71 % 66.99 %

103 : 2 , 4 , 13 , 5 , 10 , 69...1.94 , 3.88 , 12.62 , 4.85 , 9.71 , 66.99 = 34 : 33.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 33.01%

Powered By www.thaieducation.net