โรงเรียนวัดเขาแดง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 2 1 1 2 31
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 2.63 % 2.63 % 5.26 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 6 3 10 2 0 64
ร้อยละ 7.06 % 3.53 % 11.76 % 2.35 % 0.00 % 75.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 7 5 11 3 2 95
ร้อยละ 5.69 % 4.07 % 8.94 % 2.44 % 1.63 % 77.24 %

123 : 7 , 5 , 11 , 3 , 2 , 95...5.69 , 4.07 , 8.94 , 2.44 , 1.63 , 77.24 = 28 : 22.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76%

Powered By www.thaieducation.net