โรงเรียนบ้านต้นไทร (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 2 0 4 0 4
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 2 2 7 4 6 24
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 15.56 % 8.89 % 13.33 % 53.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 4 4 7 8 6 28
ร้อยละ 7.02 % 7.02 % 12.28 % 14.04 % 10.53 % 49.12 %

57 : 4 , 4 , 7 , 8 , 6 , 28...7.02 , 7.02 , 12.28 , 14.04 , 10.53 , 49.12 = 29 : 50.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88%

Powered By www.thaieducation.net