โรงเรียนวัดหัวหมอน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 27
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 4 6 0 0 70
ร้อยละ 5.88 % 4.71 % 7.06 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 1 9 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 6 7 15 0 0 130
ร้อยละ 3.80 % 4.43 % 9.49 % 0.00 % 0.00 % 82.28 %

115 : 6 , 6 , 6 , 0 , 0 , 97...5.22 , 5.22 , 5.22 , 0.00 , 0.00 , 84.35 = 18 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72%

Powered By www.thaieducation.net