โรงเรียนวัดหัวหมอน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 6 2 0 0 21
ร้อยละ 3.33 % 20.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 76
ร้อยละ 1.18 % 2.35 % 7.06 % 0.00 % 0.00 % 89.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 5 6 0 0 34
ร้อยละ 4.26 % 10.64 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 4 13 14 0 0 131
ร้อยละ 2.47 % 8.02 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 80.86 %

115 : 2 , 8 , 8 , 0 , 0 , 97...1.74 , 6.96 , 6.96 , 0.00 , 0.00 , 84.35 = 18 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14%

Powered By www.thaieducation.net