โรงเรียนวัดหัวหมอน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 6 4 5 9 5
ร้อยละ 0.00 % 20.69 % 13.79 % 17.24 % 31.03 % 17.24 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 6 6 8 11 11 43
ร้อยละ 7.06 % 7.06 % 9.41 % 12.94 % 12.94 % 50.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 5 2 10 6 9 17
ร้อยละ 10.20 % 4.08 % 20.41 % 12.24 % 18.37 % 34.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 11 14 22 22 29 65
ร้อยละ 6.75 % 8.59 % 13.50 % 13.50 % 17.79 % 39.88 %

114 : 6 , 12 , 12 , 16 , 20 , 48...5.26 , 10.53 , 10.53 , 14.04 , 17.54 , 42.11 = 66 : 57.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 60.12%

Powered By www.thaieducation.net