โรงเรียนวัดหัวหมอน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 7 4 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 24.14 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 7 7 9 1 0 61
ร้อยละ 8.24 % 8.24 % 10.59 % 1.18 % 0.00 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 1 11 0 0 33
ร้อยละ 8.16 % 2.04 % 22.45 % 0.00 % 0.00 % 67.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 11 15 24 1 0 112
ร้อยละ 6.75 % 9.20 % 14.72 % 0.61 % 0.00 % 68.71 %

114 : 7 , 14 , 13 , 1 , 0 , 79...6.14 , 12.28 , 11.40 , 0.88 , 0.00 , 69.30 = 35 : 30.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29%

Powered By www.thaieducation.net