โรงเรียนวัดพลับพลา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
354
จำนวน(คน) 16 0 25 0 0 313
ร้อยละ 4.52 % 0.00 % 7.06 % 0.00 % 0.00 % 88.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
184
จำนวน(คน) 14 0 23 0 0 147
ร้อยละ 7.61 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 538 คน
จำนวน(คน) 30 0 48 0 0 460
ร้อยละ 5.58 % 0.00 % 8.92 % 0.00 % 0.00 % 85.50 %

354 : 16 , 0 , 25 , 0 , 0 , 313...4.52 , 0.00 , 7.06 , 0.00 , 0.00 , 88.42 = 41 : 11.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 538 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50%

Powered By www.thaieducation.net