โรงเรียนวัดพลับพลา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
355
จำนวน(คน) 17 7 42 0 0 289
ร้อยละ 4.79 % 1.97 % 11.83 % 0.00 % 0.00 % 81.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
184
จำนวน(คน) 11 7 23 0 1 142
ร้อยละ 5.98 % 3.80 % 12.50 % 0.00 % 0.54 % 77.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 539 คน
จำนวน(คน) 28 14 65 0 1 431
ร้อยละ 5.19 % 2.60 % 12.06 % 0.00 % 0.19 % 79.96 %

355 : 17 , 7 , 42 , 0 , 0 , 289...4.79 , 1.97 , 11.83 , 0.00 , 0.00 , 81.41 = 66 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 539 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 20.04%

Powered By www.thaieducation.net