โรงเรียนวัดพลับพลา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
358
จำนวน(คน) 16 8 42 1 0 291
ร้อยละ 4.47 % 2.23 % 11.73 % 0.28 % 0.00 % 81.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
187
จำนวน(คน) 12 6 23 0 0 146
ร้อยละ 6.42 % 3.21 % 12.30 % 0.00 % 0.00 % 78.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 545 คน
จำนวน(คน) 28 14 65 1 0 437
ร้อยละ 5.14 % 2.57 % 11.93 % 0.18 % 0.00 % 80.18 %

358 : 16 , 8 , 42 , 1 , 0 , 291...4.47 , 2.23 , 11.73 , 0.28 , 0.00 , 81.28 = 67 : 18.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 545 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82%

Powered By www.thaieducation.net