โรงเรียนวัดพลับพลา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 13 0 40 5 1 302
ร้อยละ 3.60 % 0.00 % 11.08 % 1.39 % 0.28 % 83.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
187
จำนวน(คน) 15 0 26 1 0 145
ร้อยละ 8.02 % 0.00 % 13.90 % 0.53 % 0.00 % 77.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 548 คน
จำนวน(คน) 28 0 66 6 1 447
ร้อยละ 5.11 % 0.00 % 12.04 % 1.09 % 0.18 % 81.57 %

361 : 13 , 0 , 40 , 5 , 1 , 302...3.60 , 0.00 , 11.08 , 1.39 , 0.28 , 83.66 = 59 : 16.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 548 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43%

Powered By www.thaieducation.net