โรงเรียนวัดดอนตาล (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 4 6 13 0 0 109
ร้อยละ 3.03 % 4.55 % 9.85 % 0.00 % 0.00 % 82.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 4 6 17 0 0 148
ร้อยละ 2.29 % 3.43 % 9.71 % 0.00 % 0.00 % 84.57 %

175 : 4 , 6 , 17 , 0 , 0 , 148...2.29 , 3.43 , 9.71 , 0.00 , 0.00 , 84.57 = 27 : 15.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43%

Powered By www.thaieducation.net