โรงเรียนวัดดอนตาล (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 3 4 0 0 31
ร้อยละ 13.64 % 6.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 6 8 16 0 0 99
ร้อยละ 4.65 % 6.20 % 12.40 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 12 11 20 0 0 130
ร้อยละ 6.94 % 6.36 % 11.56 % 0.00 % 0.00 % 75.14 %

173 : 12 , 11 , 20 , 0 , 0 , 130...6.94 , 6.36 , 11.56 , 0.00 , 0.00 , 75.14 = 43 : 24.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.86%

Powered By www.thaieducation.net