โรงเรียนวัดดอนตาล (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 37
ร้อยละ 2.38 % 7.14 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 3 16 0 0 107
ร้อยละ 3.82 % 2.29 % 12.21 % 0.00 % 0.00 % 81.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 6 6 17 0 0 144
ร้อยละ 3.47 % 3.47 % 9.83 % 0.00 % 0.00 % 83.24 %

173 : 6 , 6 , 17 , 0 , 0 , 144...3.47 , 3.47 , 9.83 , 0.00 , 0.00 , 83.24 = 29 : 16.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76%

Powered By www.thaieducation.net