โรงเรียนบ้านนาโหนด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 0 5 4 0 14
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 18.52 % 14.81 % 0.00 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 3 11 4 1 71
ร้อยละ 5.26 % 3.16 % 11.58 % 4.21 % 1.05 % 74.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 9 3 16 8 1 85
ร้อยละ 7.38 % 2.46 % 13.11 % 6.56 % 0.82 % 69.67 %

122 : 9 , 3 , 16 , 8 , 1 , 85...7.38 , 2.46 , 13.11 , 6.56 , 0.82 , 69.67 = 37 : 30.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33%

Powered By www.thaieducation.net