โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 6
ร้อยละ 36.36 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 35
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 7 0 9 0 0 41
ร้อยละ 12.28 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 71.93 %

57 : 7 , 0 , 9 , 0 , 0 , 41...12.28 , 0.00 , 15.79 , 0.00 , 0.00 , 71.93 = 16 : 28.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07%

Powered By www.thaieducation.net