โรงเรียนบ้านไสถั่ว (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 2 1 4 0 12
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 5.26 % 21.05 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 41
ร้อยละ 5.77 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 3 2 9 4 0 53
ร้อยละ 4.23 % 2.82 % 12.68 % 5.63 % 0.00 % 74.65 %

71 : 3 , 2 , 9 , 4 , 0 , 53...4.23 , 2.82 , 12.68 , 5.63 , 0.00 , 74.65 = 18 : 25.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.35%

Powered By www.thaieducation.net