โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 13
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 32
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 45
ร้อยละ 5.36 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 80.36 %

56 : 3 , 4 , 4 , 0 , 0 , 45...5.36 , 7.14 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 80.36 = 11 : 19.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64%

Powered By www.thaieducation.net