โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 11
ร้อยละ 6.25 % 18.75 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 31
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 4 5 4 0 0 42
ร้อยละ 7.27 % 9.09 % 7.27 % 0.00 % 0.00 % 76.36 %

55 : 4 , 5 , 4 , 0 , 0 , 42...7.27 , 9.09 , 7.27 , 0.00 , 0.00 , 76.36 = 13 : 23.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net