โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 85
ร้อยละ 2.91 % 0.00 % 14.56 % 0.00 % 0.00 % 82.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 3 0 18 0 0 116
ร้อยละ 2.19 % 0.00 % 13.14 % 0.00 % 0.00 % 84.67 %

137 : 3 , 0 , 18 , 0 , 0 , 116...2.19 , 0.00 , 13.14 , 0.00 , 0.00 , 84.67 = 21 : 15.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33%

Powered By www.thaieducation.net