โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 5 2 4 2 18
ร้อยละ 3.13 % 15.63 % 6.25 % 12.50 % 6.25 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 8 2 7 2 6 79
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 6.73 % 1.92 % 5.77 % 75.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 9 7 9 6 8 97
ร้อยละ 6.62 % 5.15 % 6.62 % 4.41 % 5.88 % 71.32 %

136 : 9 , 7 , 9 , 6 , 8 , 97...6.62 , 5.15 , 6.62 , 4.41 , 5.88 , 71.32 = 39 : 28.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68%

Powered By www.thaieducation.net