โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 0 0 1 0 4 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 7.55 % 90.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 0 0 1 0 5 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.49 % 0.00 % 7.46 % 91.04 %

67 : 0 , 0 , 1 , 0 , 5 , 61...0.00 , 0.00 , 1.49 , 0.00 , 7.46 , 91.04 = 6 : 8.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96%

Powered By www.thaieducation.net