โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 6.98 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 5 1 21 0 0 84
ร้อยละ 4.50 % 0.90 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 5 4 24 0 0 121
ร้อยละ 3.25 % 2.60 % 15.58 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %

154 : 5 , 4 , 24 , 0 , 0 , 121...3.25 , 2.60 , 15.58 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 33 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net