โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 0 2 2 0 33
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 4 1 14 0 0 95
ร้อยละ 3.51 % 0.88 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 10 1 16 2 0 128
ร้อยละ 6.37 % 0.64 % 10.19 % 1.27 % 0.00 % 81.53 %

157 : 10 , 1 , 16 , 2 , 0 , 128...6.37 , 0.64 , 10.19 , 1.27 , 0.00 , 81.53 = 29 : 18.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.47%

Powered By www.thaieducation.net