โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 0 1 3 0 32
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 2.38 % 7.14 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 1 14 0 0 91
ร้อยละ 3.64 % 0.91 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 82.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 10 1 15 3 0 123
ร้อยละ 6.58 % 0.66 % 9.87 % 1.97 % 0.00 % 80.92 %

152 : 10 , 1 , 15 , 3 , 0 , 123...6.58 , 0.66 , 9.87 , 1.97 , 0.00 , 80.92 = 29 : 19.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.08%

Powered By www.thaieducation.net