โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
251
จำนวน(คน) 8 9 25 2 0 207
ร้อยละ 3.19 % 3.59 % 9.96 % 0.80 % 0.00 % 82.47 %
ระดับประถมศึกษา
1273
จำนวน(คน) 70 18 104 0 3 1078
ร้อยละ 5.50 % 1.41 % 8.17 % 0.00 % 0.24 % 84.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1524 คน
จำนวน(คน) 78 27 129 2 3 1285
ร้อยละ 5.12 % 1.77 % 8.46 % 0.13 % 0.20 % 84.32 %

1524 : 78 , 27 , 129 , 2 , 3 , 1285...5.12 , 1.77 , 8.46 , 0.13 , 0.20 , 84.32 = 239 : 15.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1524 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 239 คน คิดเป็นร้อยละ 15.68%

Powered By www.thaieducation.net