โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
251
จำนวน(คน) 8 10 25 1 0 207
ร้อยละ 3.19 % 3.98 % 9.96 % 0.40 % 0.00 % 82.47 %
ระดับประถมศึกษา
1273
จำนวน(คน) 80 20 160 0 1 1012
ร้อยละ 6.28 % 1.57 % 12.57 % 0.00 % 0.08 % 79.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1524 คน
จำนวน(คน) 88 30 185 1 1 1219
ร้อยละ 5.77 % 1.97 % 12.14 % 0.07 % 0.07 % 79.99 %

1524 : 88 , 30 , 185 , 1 , 1 , 1219...5.77 , 1.97 , 12.14 , 0.07 , 0.07 , 79.99 = 305 : 20.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1524 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 305 คน คิดเป็นร้อยละ 20.01%

Powered By www.thaieducation.net