โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
251
จำนวน(คน) 8 10 30 1 0 202
ร้อยละ 3.19 % 3.98 % 11.95 % 0.40 % 0.00 % 80.48 %
ระดับประถมศึกษา
1274
จำนวน(คน) 76 14 177 0 1 1006
ร้อยละ 5.97 % 1.10 % 13.89 % 0.00 % 0.08 % 78.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1525 คน
จำนวน(คน) 84 24 207 1 1 1208
ร้อยละ 5.51 % 1.57 % 13.57 % 0.07 % 0.07 % 79.21 %

1525 : 84 , 24 , 207 , 1 , 1 , 1208...5.51 , 1.57 , 13.57 , 0.07 , 0.07 , 79.21 = 317 : 20.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1525 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 317 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79%

Powered By www.thaieducation.net